close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
woensdag, 25 mei 2022
Afdrukken
dinsdag, 17 november 2009 17:29

pentecost3 Universele en plaatselijke gemeente

 

"..maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde." Hand 1:8

Het woord  ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse "kuriakè" (van de Heer), dat echter in de Bijbel nergens voor de gemeente wordt gebruikt.  ‘Gemeente’ is de vertaling van het Griekse "ekklesia" (vergadering). De eerste naam komt in de Griekse grondtekst dus nergens voor; de tweede 120 maal. Het woord ekklesia wordt in twee betekenissen gebruikt in het Nieuwe Testament: Universele en plaatselijke gemeente.


Universele gemeente

De universele gemeente bestaat uit allen die verlost zijn “uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon” (Col 1:13). Het is de gemeenschap van alle wedergeboren gelovigen door alle tijden heen (o.a. Efeze 1:22, 3:10, 5:23; Col 1:18).

Dit lichaam van Christus is wereldwijd. Het is niet genoeg om te weten dat je daar deel van bent. Om het leven door Jezus Christus werkelijk uit te leven en hierin getraind te worden, heeft God de plaatselijke gemeente gegeven.


Plaatselijke gemeente

rockwell_worship Waar ekklesia maar 10 keer spreekt van de universele gemeente, gaat het 110 keer over een plaatselijke gemeente. Daar ligt dus duidelijk de nadruk! (Hand 9: 31; Gal 1: 2,3; Hand 5: 11; 1 Thes 1:1; 1 Kor 11:8; Rom 16:5; Col 4:15).

In het Oude Testament wordt het woord ook al gebruikt voor de “vergadering van Israël” (Deut 5: 22; Neh 8: 3-4).

Israël was het volk van God, alleen op grond van zijn liefde en zijn keus. In de loop van de tijd was het volk zich verheven gaan voelen boven de heidenen – alsof Gods keus hun eigen verdienste was. En dat terwijl zij niet deden waarvoor God hen geroepen had (Hem bekend maken onder de volken), en zelfs zo afdwaalden van Gods geboden dat de vloek van Mozes over hen kwam: ze werden in ballingschap gevoerd. In plaats van deel van de oplossing waren ze deel van het probleem geworden.

Jezus stierf plaatsvervangend voor de zonden van Israël en voor die van alle volken. Hij maakte een nieuw begin: Gods uitverkoren volk had niet te maken met DNA en religieuze regels - ieder die in Hem geloofde, hoorde voortaan bij dat ene volk van God:  “Ik zal mijn gemeente bouwen.” Matt 16:18 (18:17)

Paulus spreekt van het 'geheimenis' (mysterion) van de gemeente, omdat het voor zijn tijdgenoten een totaal nieuwe gedachte is dat Gods volk ook uit gelovige heidenen bestaat (Efeze 2, 3; Gal 6:16).[i]

Dat verklaart waarom in het Nieuwe Testament allerlei begrippen waarmee in het Oude Testament Israël werd aangeduid, nu voor de gemeente gebruikt worden: uitverkoren volk,  zoon, eerstgeborene, erfgenaam, bruid, geliefde, kudde, koningen en priesters.

De christelijke gemeente is het nieuwe volk van God, de gemeenschap van degenen die in Jezus de Messias geloven. Maar: de gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen. God heeft zijn volk niet afgedankt! Dat is de kernboodschap van de Romeinenbrief (Rom 9-11). Het aardse Israël zal zich als volk tot Jezus bekeren voordat Hij terug komt met de wolken des hemels! (Rom 11:25-26)

Op grond van Jezus’ dood, opstanding en verheerlijking heeft God zijn Geest uitgestort. Wie de Geest ontvangt, is opnieuw geboren in het volk van God. De Geest is het DNA van het nieuwe Israël (Joh 1:12; 7:37-39; Hand 2:33; Rom 8:9; 1 Kor 12:12-13).

Het Nieuwe Testament kent geen ‘naamchristendom’ of ‘volkskerk’. Je hoort niet bij de gemeente van Christus door geboorte of traditie, maar door een persoonlijke keuze. Persoonlijk geloof in Jezus Christus, wedergeboorte, en een vernieuwd leven. De gemeente van Jezus Christus is `heel anders' (Efeze 4:20).


 

Beelden van de gemeente

grapes_purple_closeup
Oudtestamentische beelden worden met een nieuwe boodschap op de gemeente toegepast, maar er komen ook nieuwe beelden bij:

  • Paulus (m.n. Efeziërs): huis, gezin; tempel; lichaam; bruid

  • Johannes (Evangelie, Openbaring): kudde; wijnstok en ranken; kandelaar; stad

 

 

 


[i] Overigens hadden o.a. Jesaja en Zacharia al geprofeteerd dat heidenen zouden toestromen om de God van Israël te aanbidden. Heidenen zouden zelfs priester worden in Gods huis!

Laatst aangepast op dinsdag, 09 november 2010 15:00
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)