close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 20 januari 2022
Afdrukken
woensdag, 18 november 2009 20:18
Inhoudsopgave
Inspiratie
Inspiratie theorieen
Intensiteit van inspiratie
Alle pagina's

Inspiratie

Bijbelbeschouwing en bijbelgebruik tussen modernisme en postmodernisme


Sleutelvragen

inspiration Inspiratie, onfeilbaarheid en gezag van de Bijbel zijn geen populaire gespreksonderwerpen meer. Ze horen bij het "grote verhaal" van het christelijk geloof en dat is al een tijdje uit de gratie. Maar onder de oppervlakte spelen opvattingen over deze drie wel degelijk mee en maken menige bijbelstudie of kringgesprek verwarrend of onzuiver. Het mag dan impopulair zijn, we moeten tenminste voor onszelf een helder plaatje hebben van de vooronderstellingen van gesprekspartners en bijbeluitleggers.

 

 

Hoe moeten we ‘inspiratie’ omschrijven in het licht van wat de Bijbel zelf leert en aan verschijnselen vertoont? En op welke manier mogen die twee onze omschrijving bepalen? Dezelfde vragen gelden voor onze omschrijving van de ‘onfeilbaarheid’ van de Bijbel. Gaan we uit van absolute of "beperkte onfeilbaarheid" (limited inerrancy)?

In hoeverre kunnen we historische, literaire, vorm-, traditie- en redactiekritiek (en hun vooronderstellingen) rijmen met de inspiratie en onfeilbaarheid van de Bijbel? Wat houden deze vormen van kritiek in en hoe zijn ze ontstaan? Van welke vooronderstellingen gaat elk uit? Kunnen  ze losgemaakt worden van hun vooronderstellingen en gehanteerd worden door bijbeluitleggers met een hoge opvatting van de Schrift? Hoe hanteren we in een postmoderne tijd de Bijbel als gezagsbron?


Inspiratie

pinksteren01 Inspiratie kunnen we omschrijven als de bovennatuurlijke invloed van de Heilige Geest op de bijbelschrijvers die hun geschriften tot een nauwgezet verslag van de openbaring maakte of die erin resulteerde dat wat zij schreven werkelijk het Woord van God was.

Openbaring is de communicatie van goddelijke waarheid van God naar mens; inspiratie heeft meer te maken met het doorgeven van die waarheid van de eerste ontvanger naar andere personen, in dezelfde tijd of later.


Het feit van de inspiratie

Door de hele Bijbel heen ontmoeten we de claim of vooronderstelling van zijn goddelijke oorsprong, de gelijkstelling met het spreken van God. Dit wordt vaak verworpen als zijnde een cirkelredenering. Dat zou alleen zo zijn als we het getuigenis van de Bijbel als beslissend zouden nemen, m.a.w. zouden beginnen met de vooronderstelling van inspiratie en dan die vooronderstelling gebruiken als garantie van de waarheid van de claims van de Bijbel op inspiratie. Maar het is geen cirkelredenering een hypothese over de aard van de Bijbel te baseren op de bijbelse claims zelf (zoals een beklaagde in een rechtbank ook zelf mag getuigen), terwijl andere gegevens worden betrokken bij de evaluatie van de hypothese.

Op verschillende manieren getuigt de Bijbel van zijn goddelijke oorsprong.

  • De visie van de schrijvers van het Nieuwe Testament op de Schriften van hun dagen. Die komt tot uitdrukking in twee klassieke Schriftplaatsen.
    • In 2 Tim 3:16 schrijft Paulus pasa graphe theopneustos kai ophelimos pros didaskalian. De tekst is wat ambivalent door het ontbreken van het werkwoord esti. Gebruikt de schrijver theopneustos in predicatieve of in attributieve zin? Bedoelt hij "alle Schrift is door God geademd en is nuttig om .." (zo Statenvertaling, Chrysostomos) of "alle door God geademde Schrift is ook nuttig om .." (NBG-1950, Origenes)? Beide vertalingen zijn mogelijk, maar de eerste lijkt de beste papieren te hebben. Het Griekse theopneustos is afgeleid van theos (God) en pnein (ademen). Er staat dus letterlijk: "Elk schriftwoord is God-geademd." Dat geeft de indruk dat het door God is voortgebracht, net zoals God de levensadem in de mens blies (Gen 2:7). De nadruk ligt dus niet op het proces van begeestering van mensen, maar op de Schrift als het product van God zelf.
    • In 2 Pet 1:19-21 bevestigt Petrus dat de Schriften niet van menselijke oorsprong zijn. Hij verzekert zijn lezers dat de verkondiging van "de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus" niet berust op "vernuftig gevonden verdichtsels"; de apostelen zijn ooggetuigen geweest. Maar er is nog een beter getuigenis dan dat: "En wij hebben het profetisch woord als een vaster fundament..". Met de ‘profetie der Schrift’ wordt allereerst het hele Oude Testament bedoeld; het Nieuwe Testament bestond nog niet. Maar in 2 Pet 3:15-16 stelt de schrijver de geschriften van Paulus op één lijn met die van het Oude Testament. "Geen profetie is van eigen uitlegging" d.w.z. het resultaat van menselijke overweging. Mensen spraken "van Godswege". De Bijbel is Gods Woord, maar God heeft mensen gebruikt om dit Woord op schrift te stellen. Hoe? "..door de Heilige Geest gedreven..." Het woord ‘gedreven’ (pheromenoi) betekent ‘gedragen’ en dat is veel sterker dan ‘geleid, gecontroleerd door de Geest’. De Geest draagt, de mens wordt gedragen; de kracht is die van de drager en het doel dat bereikt wordt, is het doel van de drager. Wat deze mensen opschreven, waren dus niet hun eigen woorden, maar die van de Geest.
  • De prediking van de vroege kerk vertoont een soortgelijk begrip van het Oude Testament. De woorden van de profeten worden aangenomen als het Woord van God (Hand 1:16; 3:18, 21; 4:25).
  • Het getuigenis van de profeten zelf. Zij leidden hun spreken in met "Zo spreekt de HERE".
  • Het getuigenis van Jezus zelf t.a.v. het Oude Testament. Hij bestreed de Farizeeën op veel punten, maar nooit op hun visie t.a.v. de Schrift. In discussies beriep Hij zich herhaaldelijk op de Schrift, Hij beriep zich op haar autoriteit en blijvende karakter (Matt 5:17-18; 19:4vv; Joh 10:34-36).

Het is duidelijk dat de bijbelschrijvers unaniem getuigen dat de Bijbel van goddelijke oorsprong is. Het zelfgetuigenis aangaande de goddelijke inspiratie staat. De vraag is nu wat het betekent. Wat is de aard van deze inspiratie? Hoever gaat deze inspiratie? En daar beginnen de verschillen.
Laatst aangepast op dinsdag, 09 november 2010 14:56
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)