close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
zondag, 25 oktober 2020
Afdrukken
woensdag, 18 november 2009 20:38
Inhoudsopgave
Onfeilbaarheid
Belang van onfeilbaarheid
Onfeilbaarheid en verschijnselen
Onfeilbaarheid definieren
Chicago Verklaring
Alle pagina's

Onfeilbaarheid definiëren

De Bijbel is volledig betrouwbaar in alles wat hij beweert, mits hij correct wordt geïnterpreteerd in het licht van het niveau tot welk de cultuur en de communicatiemiddelen in de tijd van schrijven zich hadden ontwikkeld.

  • Onfeilbaarheid heeft te maken met wat wordt gesteld of beweerd, niet per se met wat wordt verslagen (weergegeven). Dit impliceert dus Carnell’s punt: inspiratie garandeert niet dat alles wat in de bijbel staat waar is; alleen dat alles getrouw is weergegeven. Is het een echte, geloofwaardige oplossing te stellen dat dit ook geldt voor de weergave van bepaalde niet-geïnspireerde uitspraken van overigens godvrezende mensen? Wanneer een bijbelschrijver iets als bewering (niet alleen als verslag) overneemt uit een bron, moeten we dat als waarheidsgetrouw beschouwen. Dat impliceert niet noodzakelijk canoniciteit. Ook ongelovigen kunnen in bezit van een deel van de waarheid zijn. Te stellen dat de Bijbel waarheid is, betekent niet dat alle waarheid in de Bijbel alleen is.

  • We moeten de betrouwbaarheid van de beweringen beoordelen in het licht van de culturele context waarin ze geuit werden. Met andere woorden, we moeten de Bijbel beoordelen in het licht van de vormen en criteria van zijn eigen cultuur (bijv. geen moderne criteria van nauwgezetheid en vorm van citeren toepassen)

  • De beweringen van de Bijbel zijn volledig waar wanneer ze worden beoordeeld in het licht van het doel waarvoor ze werden geschreven. De nauwgezetheid van de tekst kan wisselen in overeenstemming met het beoogde doel. Dit kan gelden voor afgeronde getallen, chronologische ordening in verhalen, of de weergave van woorden om dezelfde betekenis naar verschillende personen/groepen te communiceren.

  • De weergave van historische gebeurtenissen en natuurwetenschappelijke zaken gebeurt niet in technische, maar in fenomenologische termen (zoals ze zich aan het oog voordoen). Bijvoorbeeld: "de zon gaat onder".

  • Moeilijkheden in een bijbelgedeelte moeten niet te snel worden geïnterpreteerd als aanwijzing van onjuistheid. Het is beter om te wachten met een oordeel, in het vertrouwen dat het probleem op te lossen is wanneer we alle gegevens zouden hebben. Soms komen die gegevens nooit en moeten we leven met een onopgeloste vraag. Soms levert de archeologie ons de missende informatie, soms werpt de studie van antieke documenten nieuw licht op de betekenis van een woord waardoor een probleem wordt opgelost.

Aangezien de term 'onfeilbaarheid' is ingeburgerd, is het goed hem te blijven gebruiken, als hij tenminste niet wordt begrepen in de zin van wetenschappelijke nauwgezetheid. Er wordt ook niet mee bedoeld dat de Bijbel ons uitputtend alle informatie over een gegeven onderwerp verstrekt.

Wanneer we de term gebruiken, moeten we ook zorgvuldig duidelijk maken wat we ermee bedoelen en wat niet. We moeten dus ook definiëren wat we verstaan onder een fout. Ons begrip 'onfeilbaar' moet in principe falsifieerbaar zijn; anders is het een holle term geworden. Onder fouten vallen beweringen in de Bijbel die strijdig zijn met de feiten.

In strikte zin refereert onfeilbaarheid alleen aan de oorspronkelijke handschriften (autographa); kopieën zijn alleen onfeilbaar in de mate waarin ze die weerspiegelen. Is dit een belachelijke uitvlucht omdat niemand ooit die originelen heeft gezien? In de dagelijkse praktijk wordt dit argument zelden gebruikt aangezien dankzij de tekstkritiek het aantal tekstplaatsen met een twijfelachtige lezing beperkt is. Bedoeld wordt dat terwijl Gods voorzienigheid zeker werkzaam was in het proces van overlevering, inspiratie zich niet uitstrekte tot de kopiisten en vertalers.

Wat zouden we hebben aan een onbetrouwbare, gebrekkige openbaring van God? God is heilig en totaal anders dan zondige mensen. Daarom kunnen wij Hem niet kennen zonder een betrouwbare openbaring van Hemzelf. Een zondig mens kan in een feilbare Bijbel waar niet van onwaar onderscheiden. Een hopeloze toestand.

De Bijbel is niet alleen betrouwbaar inzake geloof en moraal. Ook waar de Bijbel spreekt over geschiedenis en ontstaan van de aarde, is hij betrouwbaar. Er schuilt een groot gevaar in het loskoppelen van leer en geschiedenis en wetenschap. De Bijbelse boodschap is geworteld in de geschiedenis. Wie de historische betrouwbaarheid van de boodschap ontkent, ontkent de boodschap zelf!

Selecte bibliografie

Boer, Harry R. The Bible & Higher Criticism (Grand Rapids: Eerdmans, 1981). Eerder (1975, 1976, 1977) bij dezelfde uitgever gepubliceerd onder de titel Above the Bible? The Bible and Its Critics.

Carson, Donald A., and John D. Woodbridge eds. Scripture and Truth. Leicester: IVP, 1983.

-------- , Hermeneutics, Authority and Canon. Leicester: IVP, 1986.

Erickson, Millard J. Christian Theology. Unabridged, one-volume edition (Grand Rapids: Baker, 1983, 1984, 1985).

Geisler, Norman L. ed. Inerrancy (Grand Rapids: Zondervan, 1979).

Gaussen, Louis Inspiration of the Holy Scriptures (Chicago: Moody, 1949).

Henry, Carl F. ed. Revelation and the Bible (Grand Rapids: Baker, 1959).

Lindsell, Harold. The Battle for the Bible (Grand Rapids: Zondervan, 1976).

Packer, James I. Fundamentalism and the Word of God (Grand Rapids: Eerdmans, 1958). Reprint 1983.

-------- , Under God's Word (London: Lakeland, 1980).

-------- , God has Spoken (Downers Grove, Ill.: IVP, 1979).

Saucy, Robert L. The Bible: Breathed from God (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1978).

Young, Edward J. Thy Word is Truth (Grand Rapids: Eerdmans, 1957).
Laatst aangepast op maandag, 01 november 2010 13:46
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)