close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
zondag, 05 december 2021

Polls

Welke uitspraak komt het dichtst bij je eigen opvatting over ontstaan en ontwikkeling van de mens?
 
donderdag, 06 januari 2011 10:32

ammonietOude aarde creationisme

Deze creationisten accepteren de bevindingen van de moderne geologie en kosmologie ten aanzien van de hoge ouderdom van het heelal (ca. 13.8 miljard jaar) en de aarde (4.6 miljard jaar) en van de opvolging van soorten in het fossielenbestand, maar wijzen macro evolutie af. Deze visie wordt o.a. uitgedragen door Reasons to Believe, Answers in Creation, en Stichting Creaton in Nederland.

Er zijn verschillende stromingen binnen het oude-aarde creationisme:

 • De Dag-Tijdperk theorie stelt dat de Bijbelse scheppingsdagen miljoenen jaren lang duurden en niet 24 uur. Wordt o.m. verdedigd door de astronoom Hugh Ross van Reasons to Believe. Afgezien van de interpretatie van de scheppingsdagen als perioden van vele miljoenen (of zelfs miljarden) jaren probeert hij zo dicht mogelijk bij een letterlijke lezing van Genesis 1-11 te blijven en tegelijk rekening te houden met onmiskenbare aanwijzingen voor een oude kosmos/aarde. Op de uitleg van de scheppingsdagen als enorme perioden is van verschillende kanten kritiek gekomen. Bijbeluitleggers voeren aan dat het gebruik van het Hebreeuwse woord voor 'dag' (yom) zich hier niet voor leent. Evolutiebiologen maar ook jonge-aarde creationisten voeren aan dat het (veronderstelde) evolutieproces niet past in de volgorde die Genesis 1 schetst.
 • tijdschaal2De Kloof- of restitutietheorie stelt dat er een miljoenen jaren lange onderbreking was tussen Gen 1:1 en 1:3. In die periode werden de oudste (precambrische) aardlagen gevormd. Dat is o.a. de visie van Stichting Creaton, die net als de jonge-aarde creationisten de scheppingsdagen ziet als normale etmalen. Meestal (maar niet altijd!) stellen aanhangers van deze opvattingstelt dat "de aarde nu was woest en ledig" in Genesis 1:2 vertaald moet worden als "werd woest en ledig" of "was .. geworden". De reden van die verwoesting zou dan de val van Satan zijn, die een eerdere schepping meesleepte. Onder kenners van het Hebreeuws is die vertaling op zijn zachtst gezegd omstreden. Mede daarom heeft deze gedachte weinig aanhang meer.
 • Het Progressief creationisme stelt dat de Schepper voortdurend heeft ingegrepen in de ontwikkeling van het leven op aarde (bijv. het ontstaan van leven uit dode materie, of de ontwikkeling van een zelfbewuste eerste mens uit eerdere wezens). Het overlapt de Dag-Tijdperktheorie en wordt ook voorgestaan door Reasons to Believe.

Het oude-aarde creationisme houdt rekening met de onmiskenbare astronomische, radiometrische en geologische aanwijzingen voor een oude kosmos en aarde, maar wijst macro-evolutie af. Verschillende (maar niet alle!) stromingen binnen het oude-aarde creationisme verklaren de fossielhoudende afzettingsgesteenten uit de zondvloed. Die zou dus verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de lagen van het Cambrium tot het Holoceen. Het is dus ook voor deze visie van levensbelang om met onweerlegbare bewijzen voor een wereldwijde zondvloed te komen.

Net als jonge-aarde creationisten zien zij een botsing van wereldbeelden: evolutionisme en atheïsme tegenover geloof in God, de almachtige Schepper. Of de wereld en het leven zijn door God geschapen zoals de Bijbel zegt, of ontstaan door blind toeval en tijd zoals de evolutietheorie zegt. Voor wie gelooft dat de Bijbel het Woord van God is, is de keus duidelijk. Die moet evolutie afwijzen, ook al zeggen talrijke wetenschappers het tegenovergestelde. Ook deze creationisten focussen dan ook vaak op het wereldbeeld en de vooronderstellingen van natuurwetenschappers.

Hun diepste motivatie is de verdediging van het evangelie van Jezus Christus en het heil van mensen. De Bijbel vertelt dat Hij gestorven is voor de zonde van alle mensen, dat Hij de laatste Adam is die heeft verzoend wat de eerste Adam heeft verstoord door zijn zondeval. Als er geen historische schepping en zondeval zijn geweest, is er ook geen plaatsvervangend sterven geweest. Dan is er geen verlossing en ook geen hoop op een nieuwe schepping zonder zonde, dood en pijn. Dan blijft er alleen een wereld van blind, onverschillig en wreed toeval over, zoals een atheïstisch evolutiebioloog als Richard Dawkins beweert.

 

606px-Geologische_klok Kritiek

Ook deze creationisten dienen zich beter te realiseren dat niet elke evolutiebioloog, geoloog of astronoom die zich verdiept in de geschiedenis van het leven, de aarde of het heelal per definitie atheïst is. Ook de meeste van hen zijn gebaat bij een dieper besef van het wezenlijke verschil tussen methodologisch naturalisme en filosofisch atheïsme. Hetzelfde geldt voor de vraag of een “letterlijke lezing” wel voldoende rekening houdt met de bedoeling van Genesis 1-11. Het is op zijn minst mogelijk dat Genesis helemaal niet geschreven is om ons te vertellen wanneer en hoe het allemaal gebeurd is. De vorm van het scheppingsverhaal (de literaire structuur) wijst er op dat de boodschap eerder is met welke bedoeling God de hemel en de aarde heeft geschapen. En welke plaats en opdracht heeft de mens in de schepping?

Ondanks al hun inzet hebben deze creationisten geen steekhoudende, harde natuurwetenschappelijke argumenten tegen een hoge ouderdom van het leven en de (macro-)evolutie van levensvormen op aarde geleverd. We zouden ook graag hardere bewijzen zien voor hun zondvloedgeologie.

 • Uniformiteit

 • charles-lyelldarwin2In tegenstelling tot de meeste "Young Earthers" accepteren de oude-aarde creationisten wel het (moderne) uniformiteitsprincipe. In zijn oorspronkelijke vorm werd dit principe ("Het heden is de sleutel tot het verleden"; geologische processen zullen zich in gelijke omstandigheden op gelijke wijze voltrekken) m.n. geformuleerd door Charles Lyell, Brits grondlegger van de geologie in de 19e eeuw. Hij oefende een diepgaande invloed uit op Darwin. De (naar menselijke maat) trage geologische processen als erosie, sedimentatie en gebergtevorming vereisen bij extrapolatie naar het verleden immense perioden. De jonge naturalist kreeg bij het vertrek van de Beagle voor zijn reis om de wereld een exemplaar van Lyell's Principle of Geology. Naar eigen zeggen verslond hij het. Het uniformiteitsprincipe gaf hem de immense tijd die zijn latere evolutietheorie nodig had.

 •  
 • media_l_263517Latere geologen hebben Lyell's formulering wel verfijnd. Lyell geloofde dat de aarde uiteindelijk in een "steady state", een dynamisch evenwicht, verkeerde en niet wezenlijk veranderde. Verdere bestudering van de aardkorst leerde hen dat de aarde sinds haar ontstaan wel degelijk ingrijpend veranderd was (d.i. klassiek uniformitarianisme). Tegen het eind van de 20e eeuw kwam daar het besef bij dat de aarde diverse catastrofes heeft gekend, zoals de meteorietinslag op Yucatan, die waarschijnlijk een eind heeft gemaakt aan de heerschappij van de sauriërs op aarde. Maar ook die uitzonderlijke catastrofes hielden zich aan de actuele natuurwetten (d.i. modern uniformitarianisme).

 •  

  Links

 • Vóór oude-aarde creationisme

 • Answers in Creation
 • Evidence for God, verdedigt progressief creationisme, maar wijst zondvloedgeologie af.

 • Reasons to Believe
 •  
 • overcreatonStichting Creaton, ook pleitbezorger van zondvloedgeologie; sinds 2007 niet erg actief.
 •  
 • Kritisch 

 • http://www.talkorigins.org/

 •  

   

  Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:01
   
  Reageer (11 reacties)
  Er zijn teveel reacties om hier weer te geven. Zie het forum voor de volledige discussie.
  You need to login or register to post comments.
  Reageer op dit artikel in het forum. (11 posts)